உறக்கம் பிடிக்காத இரவுகளில்…

உறக்கம் பிடிக்காத இரவுகளின் நீண்ட பயணத்தில் உள்ளூர எழும்பும் உன் பெயர் உண்டாக்கும் திகைப்பில், தவிப்பில்… இன்னமும் உயிர் வாழ்கின்றன, தூர்ந்த காதலும் துயரார்ந்த படிமம் கொள்ளும் … Continue reading உறக்கம் பிடிக்காத இரவுகளில்…