ரயில் சிநேகம்…

அவ்வப்பொழுது
நினைவுக்கு வரும் வேளைகளில்,
கடந்த காலத்தின்
ஒரு ரயில் சிநேகமாய்
நீ நினைத்துப் பார்க்கக் கூடும்.
ஆனால்
நீ அறியாதிருக்கலாம்.
நான்
அந்த ரயில் நிலையத்திலேயே
நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s