கவிதைகள் செத்த நாளில்…

உதிர்ந்த
பூக்கள்
என்னவாகின்றன?
காலத்தின்
இரக்கமற்ற வெம்மையில்
நாட்கள்
மறந்து
சன்னம் சன்னமாய்
கதறல்கள்
விகசிப்பாய்
அடங்கி,
பின்னர்
தவிப்புகளும் தூர்ந்து
உணர்ச்சிகள்
மடிந்து
அர்த்தமின்றி வெறித்து…
மொத்தமாய் உலர்ந்து
மக்கி
மடிகின்றன.
பூக்களை கூர்ந்து பார்,
அவற்றில்
சில வரிகள்
இலக்கணம்
மீறி
எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s