மீண்டும் மீண்டும்

முன்பொரு நாளில்
பல காலம் கழித்து,
தொலைந்து போனதொரு
சிநேகிதிக்கு
எழுதிய மடலில்
இப்படிச் சில வரிகளை எழுதினேன்.

“இப்படித்தான் முடிகிறது,
ஒவ்வொரு நட்பும்…
இனிமையான துவக்கங்களுடனும்,
கசப்பான முடிகளுடனும்.

பின்னர்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்
பழகிப் போகிறது.”

அதற்கும் முன்னால்
ஒரு நாள்
காரணம் சொல்லாத புறக்கணிப்பிற்கு
கடந்த காலத்தை
நீ காரணமாய் சொன்னாய் ஆமி…
கடந்த காலத்திலிருந்து
நீ கற்றுக் கொண்டாய்.
நான் மீண்டும் மீண்டும்
தவறுகிறேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s