மிதப்பன…!

ஸ்தம்பித்து
கிடக்கிற இயந்திரத்தின்
அடியாழத்தில்
மிதந்து கொண்டிருக்கிற
சொற்களில்,
உன் குரல் இசைக்கும் பறவை
நீந்திக் கொண்டிருக்கிறது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s