மார்ச் 23!

ஒரு போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிவிக்கிறோம். எமது இயற்கை வளங்களையும், உழலும் உழைக்கும் மக்களையும் நீங்கள் சுரண்டும் வரையில் இந்தப் போர் நடந்தே தீரும். சுரண்டுவோர் பிரிட்டிஷ் முதலாளிகளாகவோ, இந்திய-பிரிட்டிஷ் கூட்டாளிகளாகவோ, முழுக்க இந்தியர்களாகவோ இருக்கலாம். அவர்கள் அன்னியக் கலப்புடனோ அல்லது முழுக்க இந்தியர்களாலான அதிகார வர்க்க உறுப்புகளைக் கொண்டோ, தமது வஞ்சக சுரண்டலை நடத்தலாம். இவையனைத்தும் எந்த வேறுபாட்டையும் கொண்டு வந்து விடாது. இந்தப் போர் தொடரும். இந்தப் போர் எங்களோடு தொடங்கவும் இல்லை; எங்கள் வாழ்நாளோடு முடியப் போவதுமில்லை..

ஒவ்வொரு வருடமும்
கடந்து செல்கிற பொழுதுகளில்
உணர்வில் எழுகின்றன,
இறுதி இரவில்
நீ மூடி வைத்த புத்தகத்தின்
வாசித்து முடிக்கப்படாத
மீதப் பக்கங்களும்,
அன்று
நிலை குத்திய
உனது விழிகளில்
நிலை கொண்டிருந்த
நமது கனவும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s