எல்லைகள்…!

இந்தக் கவிதை
உனக்காக எழுதப்பட்டது.
அதனால் எனக்காகவும்
எழுதப்பட்டது.
அதனால் நமக்காக
எழுதப்பட்டது.
எல்லைகள் கலந்து
உனதானதும்,
எனதானதும்
புதிதாய்,
பொதுவானதாய்
புரிபடும் காலமிது,
கவிதை தப்புமா என்ன?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s