உணர்வின் இசை!

உண்மையான கவிதைகள்
உணர்விலிருந்து பிறக்கின்றன.
உணர்ச்சியும், அறிவும்
இசைந்து இயங்குகிற
பொழுதுகளின் இசையாக,
அர்த்தம் பொதிந்த
எண்ணங்களின்
அமைதி நிறைந்த
மழைச்சாரலாக,
சொற்கள்
பரவுகின்றன.

உண்மையான கருத்துக்கள்
தீர்க்கமான அறிவிலிருந்து
பிறக்கின்றன.
உணர்விலிருந்து உருவாகி
உள்ளூரப் படிந்து,
சுயத்தில் கலந்து
ஒருக்காலும் மாறாத
உண்மையான கருத்துக்கள்
பரிணமிப்பதற்கு,
காலத்தின் வழித்துணையை
கரம் பற்றுதல்
திசையின் ஒளியை
உணர்தலால் விழைகிறது.

குற்றவாளிகள்
மன்னிப்புக் கேட்கலாம்.
தீர்ப்பெழுத முடியாது.
முதன்முறையாக
தீர்ப்பு தண்டனையாக அல்ல,
வழிதோறும் வெளிச்சம் படரும்
திசையாக மலர்ந்திருக்கிறது.

கருத்துக்களைப் பகிரும்
நாட்கள் வரும்.
பெறுவதையும்,
இழப்பதையும் தாண்டி,
கனிவின் மொழியாக,
காதலின் இசையாக
உருப்பெறும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s