வெறித்தல்…!

வார்த்தைகளைத்
தேடி விழைகின்றன
பிசையும் எண்ணங்கள்.
இங்கும் அங்கும்
அலைந்தவண்ணமாய்…
வெறித்திருக்கும் விழிகள்..
காத்திருக்கின்றன பக்கங்கள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s