பூனை

உனக்கு
உன் பூனை தான்
மிச்சமிருக்கும்
அல்லது
ஒரு தெருநாய்…
உனக்கும்,
எனக்கும்,
ஒவ்வொருவருக்கும்.

who is in and who is out?

குறிப்பு:
அபர்ணா சென்னின் 36 செளரங்கி லேன் திரைப்படம் உருவாக்கிய உணர்வுகளினூடாக…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s