தப்பு?

தப்பி விடு…
தப்பு,
எப்படியேனும்…
எப்பாடுபட்டேனும்…
தப்பு…

இல்லை
இது தப்பு
தப்புதல் தப்பு
தப்பாதே
தாங்கி நில்

இல்லை
தப்பி விடு…
தப்பு,
எப்படியேனும்…
எப்பாடுபட்டேனும்…
தப்பு…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s