இது ஹீலர் பாஸ்கரோடு முடியும் விசயமில்லை!

இது ஹீலர் பாஸ்கரோடு முடியும் விசயமில்லை!

ஒரு மனிதர் தனது உடலுக்கு என்ன மருத்துவம் வேண்டும் என்று சொல்வதற்கும், ஏன் மருத்துவமே வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கும் அவருக்கு உரிமை இருக்கிறதா இல்லையா? தற்கொலையை குற்றமாக பார்க்கிற சட்டப் பிரிவே நீக்கப்படும் பொழுது, ஒரு மனிதர், ஆணோ, பெண்ணோ, தனக்கான மருத்துவ முறையை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையை எப்படி நாம் குற்றமாக்க முடியும்? Continue reading இது ஹீலர் பாஸ்கரோடு முடியும் விசயமில்லை!

Advertisements