பார்த்தீனியம்: குருதி பீறிடும் காயங்கள்

ஈழத்தின் இரத்தம் தோய்ந்த போராட்ட வரலாற்றின் பல்வேறு பக்கங்களை, பரிமாணங்களை கதையாக்கியதன் மூலம், இதற்கு முன்னர் வெளிவந்த புனைவு மற்றும் அபுனைவு எழுத்துக்களில் பார்த்தீனியம் குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது.

Alive!

Noted Tamil writer, S.Ramakrishnan writes in his blog. Some friends from Eelam used to send me emails for the past few years. The emails sent from a state of mind where there is no option left other than to share the hope, pain and agony... A friend who called himself with a single word 'Yo',... Continue Reading →

Laatho ke Bhooth!

Congress has finally bowed down before Jarnail's Shoe. Tytler and Sajjan Kumar have announced their exit. Jarnail was looking visibly tired in yesterday's Television show. He was repeating again and again. "I don't want to make a political comment." His shoe has already made a huge political statement and the repercussions we saw in Punjab... Continue Reading →

When Justice fails, Shoes are bound to hurl!

It's just Three months since Zaidi, and we see another shoe hurled at a High Profile politician except the difference in the place and the issue. Yesterday I was watching the umpteen times repeated telecast of the day's Breaking News. Jarnail Singh turned out the otherwise dull, official Afternoon press meet to a burning sensation.... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑